facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wymagane dokumenty na studia

 

Podczas rekrutacji na studia wszyscy kandydaci zobowiązani są przedłożyć dokumenty, na podstawie których zostanie rozpatrzona ich kandydatura na studia.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów cudzoziemców :
 
 

 

Dodatkowe informacje na temat dokumentów potrzebnych po przyjęciu na studia


 

Apostille i legalizacja

Apostille to pieczęć poświadczająca, że dokument sporządzony w jednym państwie może zostać legalnie użyty w innym państwie. Zasady używania apostille reguluje Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r.

Ważne! Apostille można uzyskać jedynie w państwie, na którego terytorium dany dokument urzędowy został wydany. Lista państw, w których można uzyskać apostille (sygnatariusze Konwencji haskiej z 1961 r.): http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Jeśli dokument został wydany w kraju, który nie podpisał Konwencji haskiej, to wymaga legalizacji.

Legalizacja to proces mający na celu ustalenie, czy dokument wydany za granicą jest autentyczny i posiada taką samą moc prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów mogą zostać zalegalizowane w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Tłumaczenie na język polski

Tłumaczenie dokumentów na język polski powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (lista dostępna jest na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Uprawnienie do dalszego kształcenia

Należy sprawdzić czy na dokumencie, na którego podstawie kandydat ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia lub II stopnia znajduje się informacja, że uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w uczelniach każdego typu w państwie, w którym został wydany.

Jeżeli na świadectwie nie ma takiej adnotacji, należy uzyskać dodatkowy dokument z potwierdzeniem, że posiadane świadectwo lub dyplom uprawnia posiadacza do kontynuowania kształcenia w kraju jego pochodzenia.Takie potwierdzenie można otrzymać od:

  • władz oświatowych państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument,
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano dokument,
  • akredytowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument.

Nostryfikacja – równorzędność dokumentu z polskim odpowiednikiem informacja na stronie

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.